Leveringsvoorwaarden

Artikel 1.      Toepasselijkheid
1.1       Deze algemene voorwaarden van Catchphrase (de voorwaarden) zijn van toepassing op alle diensten geleverd door, voorstellen van, en overeenkomsten met Catchphrase voor de verkoop en levering van het Catchphrase platform.
1.2       Voor deze voorwaarden betekent "overeenkomst" alle afspraken, overeenkomsten en contracten tussen Catchphrase en de klant met betrekking tot de verkoop en levering van het Catchphrase-platform.
1.3       Als een bepaling in deze voorwaarden strijdig is met een bepaling in een opdracht, prevaleert de bepaling in deze voorwaarden, tenzij partijen in de bepaling in de opdracht uitdrukkelijk opnemen dat deze bepaling prevaleert boven de strijdige bepaling in de voorwaarden.


Artikel 2.      Definities
Admin gebruikerslicentie betekent een gebruikerslicentie om de ‘Web Editor’ te gebruiken en daarmee gebruikerscontent, instellingen en klantgegevens in het platform te wijzigen.

Catchphrase betekent Catchphrase BV, statutair gevestigd te Utrecht (Nederland), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77550072, BTW-nummer NL861043285B01

Catchphrase Content betekent alle gegevens, inhoud, logo's, informatie en materialen die beschikbaar zijn via de diensten, met uitzondering van klantgegevens.

Derde leverancier is de derde die de technische toegangspoort en het distributiesysteem voor de ‘Progressive Web Apps’ op het desbetreffende ondersteunde apparaat beheert en regelt.

Diensten de licentie die het gebruik van het platform toestaat en het platform online beschikbaar stelt voor gebruik door de klant op ondersteunde apparaten, en ook de verlening van de bijbehorende ondersteuningsdiensten zoals is overeengekomen in de opdracht.

Gebruiker betekent een persoon die door de klant in staat is gesteld gebruik te maken van de diensten.

Gebruikersaccount betekent een account voor een gebruiker in de ‘Web Editor’ waarin de gebruikersgegevens met betrekking tot de betreffende gebruiker zijn vastgelegd. 

Gebruikerslicenties betekent individuele gebruikerslicenties en beheerderslicenties.

Individuele gebruikerslicentie betekent een licentie die de klant het recht geeft om één individuele gebruiker het platform te laten gebruiken.

Klant is de partij die op grond van een opdrachtbevestiging de diensten van Catchphrase afneemt. Onder klant wordt mede verstaan de met de moedermaatschappij van klant verbonden rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:24 Burgerlijk Wetboek (BW).

Klantgegevens ​zijn alle gegevens en informatie, inclusief maar niet beperkt tot, logo’s van klant, input van de klant met betrekking tot de uitstraling, specificaties van de huisstijl van de klant, personeelsgegevens of andere inhoud die de klant of gebruiker s verstrekken aan de diensten. 

Onderaannemer is een derde partij die niet gelieerd is aan Catchphrase en die door Catchphrase gemachtigd is om diensten voor het platform aan de klant te leveren.

Ondersteunende dienst betekent de standaard onderhouds- en ondersteuningsdienst die door Catchphrase worden geleverd zoals gespecificeerd in de opdrachtbevestiging.

Opdracht betekent een door Catchphrase en de klant overeengekomen bestelling over de aankoop door de klant van de diensten.

Persoonsgegevens zijn de voornaam, achternaam en het e-mailadres van de gebruiker. Een telefoonnummer is optioneel.

Platform betekent het Catchphrase platform, Catchphrase ‘s eigendom en geëxploiteerde software-oplossing, die kan worden gebruikt om een evenement te plannen en te organiseren, personeel te briefen, en het evenement te evalueren. Het platform bestaat uit de ‘Progressive Web App’ en een ‘Web Editor’.

Progressive Web App betekent het deel van het platform dat kan worden geïnstalleerd op elke smartphone om een gebruiker in staat te stellen de diensten te gebruiken via dit ondersteunde apparaat.

Specificaties zijn de beschrijving van de diensten, met inbegrip van de algemene specificaties van de diensten en de toepasselijke technische en operationele gebruiksvoorwaarden van deze diensten zal door Catchphrase schriftelijk (per e-mail) aan de klant worden meegedeeld ten minste 30 dagen vóór de datum van de wijziging.

Termijn betekent de in artikel 10 genoemde periode gedurende welke Catchphrase de diensten aan de klant en de gebruiker s ter beschikking zal blijven stellen.

Voorwaarden betekenen deze leveringsvoorwaarden van Catchphrase.

‘Web Editor’ betekent de web interface via welke klanten kunnen inloggen op het platform om specifieke configuraties en instellingen te wijzigen en klanteninhoud toe te voegen of bewerken.

Artikel 3.      Voorwaarden derde leveranciers
3.1       Eindgebruiker apps en alle content die daarin verschijnt, dienen aan de voorschriften en beperkingen te voldoen die van tijd tot tijd door de betreffende derde leveranciers opgelegd worden. Klant dient ervoor te zorgen dat alle klantgegevens die gebruiker s op het platform opnemen of verstrekken voor opname op het platform, binnen een redelijke termijn aan deze voorschriften en beperkingen voldoen. Catchphrase zal ervoor zorgen dat het platform en de Catchphrase content aan deze voorschriften en beperkingen voldoen.
3.2       Catchphrase is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig besluit, weigering of goedkeuring door een derde leverancier met betrekking tot een eindgebruiker app en/of content van een klant. Indien goedkeuring van de eindgebruiker  app echter wordt geweigerd of ingetrokken door de betreffende derde leverancier en Catchphrase deze beslissing niet binnen vier (4) weken na de oorspronkelijke weigering kan laten herzien en dit niet wordt veroorzaakt door daarin ingevoerde klantgegevens, dan zal Catchphrase als enige remedie klant, op diens verzoek, naar rato crediteren voor alle bedragen die voor dat contractjaar zijn betaald of gefactureerd voor het ongebruikte gedeelte van de gebruikerslicenties.

Artikel 4.      Levering diensten
4.1       Catchphrase levert de diensten volgens de specificaties, op voorwaarde dat de klant zich houdt aan deze voorwaarden en tijdig alle bedragen betaalt die op grond van de overeenkomst aan Catchphrase verschuldigd zijn.
4.2       Essentiële wijzigingen in de kenmerken of specificaties van de diensten zoals beschreven in de specificaties zullen door Catchphrase ten minste dertig (30) dagen van tevoren worden aangekondigd door middel van een schriftelijke kennisgeving per e-mail of via de website.
4.3       Als een wijziging in de specificaties een wezenlijk negatief effect heeft op de klant en de klant niet instemt met de wijziging; dient de klant Catchphrase hiervan binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging op de hoogte te stellen. Catchphrase zal de wijziging dan met de klant bespreken. Stel dat Catchphrase na dit overleg besluit de wijziging toch door te voeren, ondanks dat de klant zijn bezwaren handhaaft. In dat geval kan de klant de nog niet vervallen gebruikerslicenties op dat moment beëindigen, in welk geval Catchphrase de voor de nog niet verstreken periode betaalde vergoedingen voor die gebruikerslicenties pro rata aan de klant zal terugbetalen.
4.4       Catchphrase zal zich naar redelijkheid inspannen om de tijdige beschikbaarheid en kwaliteit van de diensten te garanderen. In het geval dat het systeem down is, zal de klant binnen 4 uur op de hoogte worden gebracht. De uptime is binnen 8 uur. Zodra het probleem is opgelost zal klant opnieuw binnen 4 uur op de hoogte worden gebracht.
4.5       Catchphrase is gerechtigd de diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen als dit noodzakelijk is om een wijziging in de diensten door te voeren of om preventieve of correctieve onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot de diensten uit te voeren. Catchphrase zal klant vooraf schriftelijk (per e-mail) op de hoogte stellen van door Catchphrase geplande werkzaamheden die een verwacht significant effect op de diensten zullen hebben.

Artikel 5.      Voorwaarden en beperkingen van licenties
5.1       Uitsluitend voor het doel van het gebruik van de diensten volgens deze voorwaarden, wordt aan de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie verleend, die niet in sub licentie kan worden gegeven, voor de duur om, voor de eigen interne bedrijfsdoeleinden van de klant, toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de diensten voor het aantal gebruikerslicenties dat de klant heeft aangeschaft en om daarmee zijn proces te ondersteunen. De klant mag het gebruik van de diensten onder deze licentie alleen mogelijk maken voor gebruiker s die een werknemer of aannemer van de klant (of de groep van de klant) zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de betreffende opdracht.
5.2       Ieder gebruikersaccount is persoonlijk voor de gebruiker aan wie het account is toegewezen en mag niet namens een andere gebruiker worden gebruikt.
5.3       De licentie voor het gebruik van de diensten omvat alle standaard functies en alle standaard sjablonen ("templates"), die beschikbaar zijn voor de aanpassing van het platform van tijd tot tijd zoals beschreven in de specificaties die op dat moment van toepassing zijn. Features en templates/feature pages voor het aanpassen van het platform (die als zodanig in de specificaties worden genoemd) zijn alleen inbegrepen in de licentie voor het gebruik van de diensten indien dit uitdrukkelijk in een opdracht is overeengekomen.
5.4       De klant mag de diensten slechts gebruiken als hij nog in het bezit is van geldige gebruikerslicenties voor het gebruik van de diensten. Gebruikerslicenties mogen niet worden overgedragen aan derden, noch mogen zij worden gebruikt ten behoeve van derden.
5.5       Het is klant niet toegestaan om, direct of indirect:
(a)  de diensten of het platform onderwerpen aan reverse engineering, de compileren, ontmantelen of op enige andere wijze proberen de broncode of de onderliggende ideeën of algoritmes van de diensten of het platform te achterhalen;
(b)  de diensten of het platform wijzigen of vertalen of op grond daarvan afgeleide werken te creëren;
(c)  ​rechten op de diensten of het platform verhuren, distribueren, verkopen, doorverkopen, toewijzen of op enige andere wijze overdragen;
(d)  ​de diensten of het platform gebruiken voor timesharing of servicebureaus of om deze op enige ander wijze namens een derde gebruiken;
(e)  vermeldingen van eigendomsrechten van de diensten of het platform verwijderen; of
(f)   ​een evaluatie van de diensten of het platform publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Catchphrase, of dit aan derden openbaren. 
5.6       Bij het gebruik van de diensten mag opdrachtgever geen inbreuk maken op de toepasselijke wet- en regelgeving, deze voorwaarden, de door de betreffende andere leveranciers opgelegde licentie- en gebruiksbeperkingen en voor zover Catchphrase zulks tijdig aan opdrachtgever heeft medegedeeld of de in de specificaties opgenomen redelijke gebruiksinstructies zulks bepalen en zal hij erop toezien dat ook zijn gebruiker s zulks niet zullen doen.
 

Artikel 6.      Wachtwoorden en beveiliging
6.1       Catchphrase kan de klant geen wachtwoorden verstrekken voor gebruikersaccounts en/of de ‘Web Editor’. Op verzoek kan Catchphrase de gebruiker een e-mail sturen om het wachtwoord te resetten, waarna een e-mail zal worden gestuurd naar het geregistreerde e-mailadres van de gebruiker zodat een nieuw wachtwoord kan worden ingesteld. De klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van alle wachtwoorden die worden gebruikt door zijn gebruiker s en door iedere andere door de klant aangewezen verlener van ondersteunende diensten.
6.2       De klant is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder de accounts van de klant in het platform voor de ‘Web Editor’ en/of de gebruikersaccounts en voor alle kosten die worden gemaakt voor het gebruik van de diensten waartoe toegang is verkregen met de wachtwoorden van de klant, tenzij een dergelijke activiteit het gevolg is van een beveiligingslek waarvoor Catchphrase de verantwoordelijkheid draagt.
6.3       De klant zal Catchphrase onverwijld in kennis stellen van elk ongeoorloofd gebruik van deze wachtwoorden en van elke inbreuk op de beveiliging waarvan de klant weet heeft.
Artikel 7.      Verplichtingen van de klant
7.1       De klant is verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van alle computerapparatuur en -software en communicatieapparatuur, met inbegrip van de ondersteunde apparaten, die noodzakelijk zijn voor de toegang tot en het gebruik van de diensten, voor de installatie en het updaten van de ‘Progressive Web App’ op de ondersteunde apparaten, en voor de betaling van alle kosten van derden die worden gemaakt tijdens het gebruik van de diensten.
7.2       De klant dient Catchphrase onverwijld in kennis te stellen van storingen in de diensten. Klant dient alle gewenste medewerking te verlenen aan een onderzoek naar een verstoring in de diensten.
7.3       Opdrachtgever zal Catchphrase ten minste veertien (30) dagen van tevoren in kennis stellen van alle verwachte pieken in of verhogingen van zijn gebruik van de diensten om overbelasting van de diensten en/of de netwerken en systemen van de leveranciers van Catchphrase te voorkomen. Catchphrase is niet verantwoordelijk voor enige onderbreking van de diensten als gevolg van een verzuim van de klant om Catchphrase hiervan vooraf in kennis te stellen.

Artikel 8.      Intellectuele Eigendomsrechten
8.1       Alle intellectuele eigendomsrechten van Catchphrase op onder meer de Catchphrase content, het platform en de diensten berusten uitsluitend bij Catchphrase of haar licentiegevers. Alle intellectuele eigendomsrechten van de klant berusten uitsluitend bij de klant of diens licentiegevers.
8.2       Catchphrase verkrijgt alle intellectuele eigendomsrechten, met uitzondering van klantgegevens, die eigendom blijven van de klant, die ontstaan in het kader van de diensten. Deze intellectuele eigendomsrechten zullen door de klant bij voorbaat aan Catchphrase worden overgedragen, vooruitlopend op het moment dat de intellectuele eigendomsrechten ontstaan. Deze overdracht wordt door Catchphrase bij deze aanvaard, vooruitlopend op het moment dat de rechten ontstaan.
8.3       De klant verleent Catchphrase hierbij een licentie om de klantgegevens te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te distribueren en te representeren (aan de klant en gebruikers), met uitzondering van werknemersgegevens voor zover noodzakelijk voor de levering van de diensten.

Artikel 9.      Prijzen en betaling diensten
9.1       De klant zal gebruikerslicenties aanschaffen voor het gebruik van de diensten. De gebruikerslicenties zijn abonnementslicenties waarvoor de klant periodiek abonnementsgelden verschuldigd is, zoals gespecificeerd in de opdracht.
9.2       Alle prijzen zijn in euro's, tenzij in de betreffende opdracht uitdrukkelijk anders is bepaald.
9.3       Klant zal alle facturen van Catchphrase binnen dertig (30) dagen na factuurdatum betalen.
9.4       Opdrachtgever is niet gerechtigd zich op enige verrekening te beroepen.
9.5       De prijs voor de licenties wordt bepaald door de op dat moment geldende prijslijst voor gebruikerslicenties, zoals schriftelijk door Catchphrase aan opdrachtgever medegedeeld. Catchphrase is gerechtigd de prijzen jaarlijks te verhogen, minimaal met de consumentenprijsindex (CPI).
9.6       Iedere substantiële prijsverhoging voor gebruikerslicenties voor opvolgende verlengingen zal tenminste één (1) maand van tevoren per e-mail aan de klant worden aangekondigd.
9.7       Naast de overeengekomen vergoedingen zal de klant alle toepasselijke verkoop-, gebruiks- en andere belastingen of heffingen betalen (met uitzondering van belastingen die worden geheven over de inkomsten van Catchphrase), die van toepassing zijn op de gefactureerde bedragen en de diensten.
9.8       Elk bedrag dat op de vervaldatum niet van de klant is ontvangen, zal (behalve wat betreft kosten waarvan betwist wordt dat ze redelijk en te goeder trouw zijn) worden vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het uitstaande bedrag per maand vanaf de vervaldatum van de betreffende betaling tot de betalingsdatum. De klant zal ook alle kosten betalen, waaronder redelijke juridische kosten, die worden gemaakt om betalingen te innen die achterstallig zijn.
9.9       Indien opdrachtgever van mening is dat de factuur onjuist is, dient opdrachtgever, na overlegging van de factuur met daarop het betwiste bedrag, binnen 14 dagen na factuurdatum contact op te nemen met Catchphrase en zijn bezwaren schriftelijk te motiveren.
9.10    Op betaalde licenties die gedurende dat jaar niet worden gebruikt, vindt geen restitutie plaats.  

Artikel 10.  Looptijd en beëindiging
10.1    De termijn voor gebruikerslicenties begint 6 weken na de datum waarop de opdracht door beide partijen is overeengekomen, of een eerdere datum wanneer het platform voor die datum in gebruik is genomen.
10.2    Het aantal licenties kan gedurende de termijn niet worden verminderd. Extra licenties kunnen worden aangeschaft.
10.3    Indien de klant na het begin van de termijn extra gebruikerslicenties aanschaft, eindigt de termijn van deze extra gebruikerslicenties op dezelfde datum als de datum die geldt voor de in eerste instantie aangeschafte gebruikerslicenties, zodat de termijn voor alle gebruikerslicenties altijd dezelfde einddatum heeft.
10.4    Elke opdracht wordt automatisch met één (1) jaar verlengd onder dezelfde voorwaarden als vermeld in de opdracht, tenzij de klant of Catchphrase de opdracht ten minste twee (2) maanden voor de einddatum van de opdracht schriftelijk heeft beëindigd of een schriftelijk verzoek heeft ingediend om de diensten of het volume daarvan te wijzigen.
10.5    Elk van de partijen kan de overeenkomst en alle opdrachten door schriftelijke opzegging beëindigen, indien:
(a)  de wederpartij een essentiële voorwaarde van een opdracht en/of van deze voorwaarden heeft geschonden en deze schending niet heeft hersteld uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van een waarschuwing van de niet schendende partij waarin de schending nauwkeurig wordt omschreven.
(b)  er door, voor of tegen de wederpartij een procedure aanhangig wordt gemaakt op grond van enige wetgeving inzake faillissement, insolventie of schuldsanering, of
(c)  de andere partij wordt geliquideerd of ontbonden.
10.6    Indien de klant of Catchphrase een opdracht opzegt, is de klant verplicht het uitstaande saldo te betalen voor alle diensten die vóór de opzegging zijn verleend en zal de klant worden terugbetaald voor diensten die na de opzegging niet zijn verleend wegens een opzegging op grond van artikel 10.5 of artikel 15. Tussentijdse opzegging van de opdracht is niet mogelijk tenzij artikel 10.5 of artikel 15 van toepassing is.
10.7    Na de ingangsdatum waarop de termijn afloopt of wordt beëindigd, om welke reden dan ook, hetzij door de klant, hetzij door Catchphrase, vervalt onmiddellijk het recht van de klant om de diensten en het platform te gebruiken, terwijl de klant gedurende vijftien (15) dagen de klantgegevens kan downloaden, voor zover deze klantgegevens afzonderlijk van het platform kunnen worden gedownload en daarin niet zijn opgenomen.

Artikel 11.  Serviceniveaus en aansprakelijkheid
11.1    Catchphrase doet alle redelijke inspanningen om de diensten aan de klant ter beschikking te stellen zoals uiteengezet in de opdrachtbevestiging. Catchphrase kan echter geen ononderbroken of continue beschikbaarheid of toegankelijkheid van de diensten of het foutloos zijn van de diensten garanderen. Verminderde beschikbaarheid kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van onderhoudswerkzaamheden, bugs, fouten, uitval van internet, etc. Catchphrase is nooit aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de diensten en andere toepassingen niet beschikbaar of toegankelijk zijn of niet correct of helemaal niet functioneren.
11.2    Catchphrase is niet aansprakelijk voor storingen van de diensten die (i) gebruiker s geheel of gedeeltelijk veroorzaken, de klant, de apparatuur of het netwerk van de klant, andere leveranciers, of onderaannemers, tenzij zij door Catchphrase zijn ingeschakeld; of (ii) overmacht, zoals gespecificeerd in artikel 15.
11.3    Het enige rechtsmiddel van de klant in geval van een storing van de diensten is beperkt tot de middelen waarover de klant beschikt zoals beschreven in de opdrachtbevestiging, met inbegrip van een eventuele toepasselijke boete.
11.4    De totale aansprakelijkheid van Catchphrase voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met de overeenkomst of de diensten zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag of de bedragen die door haar verzekeraar worden uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat Catchphrase onder deze verzekering draagt (maximaal 2.500.000 per schadegeval). Iedere andere aanspraak op schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de bedrijfsleiding van Catchphrase.
11.5    Behoudens schending door klant van het bepaalde in artikel 5 of schending door een partij van het bepaalde in artikel 15, zijn beide partijen en hun toeleveranciers in geen geval aansprakelijk:
(a)  (a) voor indirecte, bijzondere, strafrechtelijke of gevolgschade, met inbegrip van, doch niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsschade of omzetderving, of;
(b)  (b) jegens derden die via klant schadevergoeding vorderen, ook niet indien Catchphrase vooraf op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
11.6    Iedere aansprakelijkheid van de aandeelhouders, bestuurders en managers van Catchphrase en de door Catchphrase ingeschakelde werknemers, freelancers en derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12.  Schadeloosstelling
12.1    Catchphrase vrijwaart de klant tegen de redelijke contante kosten die worden gemaakt als gevolg van een bewering dat de technologie die wordt gebruikt om de diensten te verlenen (met uitzondering van de klantgegevens) inbreuk maakt op een octrooi, auteursrecht, handelsmerk of fabricage- of bedrijfsgeheim en Catchphrase zal de klant bijstaan bij een rechtszaak tegen de klant met betrekking tot deze bewering of bij het bereiken van een schikkingsovereenkomst, op voorwaarde dat:
(a)  Catchphrase onmiddellijk schriftelijk in kennis wordt gesteld van een dergelijke vordering of rechtszaak; 
(b)  Catchphrase of de door Catchphrase aangewezen persoon/agentschap de exclusieve zeggenschap heeft over de verdediging en/of de schikking; en 
(c)  de klant alle informatie verstrekt die redelijkerwijs mogelijk is en alle medewerking verleent die door Catchphrase of de door Catchphrase aangewezen persoon/agentschap wordt verlangd.
12.2    Voor zover het gebruik van de diensten verboden is of verboden kan worden als gevolg van een vordering van een derde, kan Catchphrase, naar eigen goeddunken:
(a)  namens klant het recht op gebruik van de diensten kopen;
(b)  de diensten vervangen door andere geschikte producten; of 
(c)  de door klant betaalde voorschotbedragen voor ongebruikte diensten overdragen, mits klant kiest voor verlenging van de samenwerking.
12.3    Catchphrase aanvaardt geen aansprakelijkheid onder deze paragraaf in andere opzichten voor zover een claim of rechtszaak gebaseerd is op:
(a)  gebruik van de diensten in combinatie met software of computerapparatuur die niet door Catchphrase is geleverd, welk gebruik zonder deze combinatie geen inbreuk zou hebben opgeleverd.
(b)  wijzigingen in de diensten die niet door Catchphrase zijn aangebracht, welk gebruik bij gebreke van deze wijzigingen geen inbreuk zou hebben opgeleverd.
(c)  gebruik van de diensten dat niet in overeenstemming is met deze voorwaarden; of
(d)  een handelen of nalaten van de klant waarvoor de klant verplicht is Catchphrase schadeloos te stellen in overeenstemming met artikel 12.4 hieronder.
12.4    De klant vrijwaart Catchphrase tegen, verdedigt Catchphrase tegen, of treft naar zijn keuze een schikking voor elke vordering of rechtszaak van een derde die gebaseerd is op
(a)  een vordering die voortvloeit uit een verzuim van de klant om de diensten te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving; of
(b)  die verband houdt met of gebaseerd is op klantgegevens. Catchphrase zal de klant onmiddellijk in kennis stellen van een dergelijke vordering of rechtszaak en zal alle informatie verstrekken en alle bijstand verlenen die de klant of de door hem aangewezen persoon/instantie redelijkerwijs vraagt.

Artikel 13.  Vertrouwelijkheid
13.1    Elk van de partijen komt een geheimhoudingsplicht overeen ten aanzien van alle al dan niet schriftelijke niet-openbare informatie van de andere partij die in het kader van de uitvoering van een opdracht door de andere partij bekend wordt gemaakt en waarvan een partij weet of redelijkerwijs moet weten dat de bekendmakende partij deze als vertrouwelijk beschouwt ("vertrouwelijke informatie").
13.2    Partijen komen op dit moment overeen dat onder vertrouwelijke informatie mede wordt verstaan de voorwaarden van alle opdrachten en alle besprekingen die daarmee verband houden. De ontvangende partij mag geen vertrouwelijke informatie bekendmaken, gebruiken, doorgeven of ter beschikking stellen aan een entiteit, persoon of instantie, behalve voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de rubriek van de betreffende overeenkomst. Zij zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig en geschikt zijn om de vertrouwelijke informatie en de respectieve rechten van de partijen in dit verband te bewaren en te beschermen, waarbij zij ten minste een redelijke mate van zorgvuldigheid in acht moeten nemen.
13.3    Elk van de partijen stemt ermee in de toegang tot de vertrouwelijke informatie van de andere partij te beperken tot de werknemers of agenten die deze toegang nodig hebben om het contract uit te voeren, en geen van de partijen zal vertrouwelijke informatie ter beschikking stellen van een andere persoon of entiteit zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, tenzij anders is bepaald.
13.4    Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die:  
(a)  op het tijdstip van bekendmaking algemeen bekend was of algemeen bekend wordt op een andere wijze dan door onrechtmatig handelen of verzuim van de ontvangende partij; of
(b)  de ontvangende partij de informatie aan een derde bekendmaakt met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij.
13.5    Openbaarmaking van vertrouwelijke informatie die ingevolge de wet openbaar moet worden gemaakt conform een dagvaarding, aanmaning, opdracht of andere gerechtelijke of overheidsprocedure, wordt niet geacht in strijd te zijn met dit lid, mits de ontvangende partij de andere partij onverwijld van die dagvaarding, opdracht e.d. in kennis stelt, zodat deze partij een voorlopige voorziening kan treffen of op andere wijze tegen de openbaarmaking bezwaar kan maken. Dit geldt niet als de autoriteiten bepalen dat Catchphrase tot geheimhouding verplicht is.
13.6    Na afloop of beëindiging van de termijn, om welke reden dan ook, zal elk van de partijen op schriftelijk verzoek van de andere partij alle kopieën van de vertrouwelijke informatie van de andere partij onverwijld aan de andere partij retourneren of deze vernietigen, afhankelijk van wat de partijen overeenkomen. Alle kopieën, aantekeningen of andere afgeleide materialen die betrekking hebben op de vertrouwelijke informatie, zullen onmiddellijk worden teruggehaald of vernietigd, zoals overeengekomen. Dergelijke materialen mogen door de ontvangende partij niet worden bewaard of gebruikt, in welke vorm of om welke reden dan ook.

Artikel 14.  Gegevensbescherming en persoonsgegevens
14.1    Catchphrase zal zich houden aan de verplichtingen over gegevensverwerking die zijn opgenomen in de verwerkersovereenkomst van Catchphrase, zoals aangehecht in de bijlage bij deze overeenkomst.
14.2    De partijen zullen de verwerkersovereenkomst van Catchphrase sluiten, en de klant is op de hoogte van de inhoud van het Privacy beleid van Catchphrase.
14.3    Catchphrase heeft het recht om de met de diensten verwerkte gegevens te analyseren om de kwaliteit, functionaliteit, betrouwbaarheid en effectiviteit van de diensten te verbeteren. Deze analyse zal worden uitgevoerd op een strikt geanonimiseerde wijze waarbij geen gegevens zullen worden verzameld die tot specifieke personen kunnen worden herleid. Het is Catchphrase niet toegestaan de analyse van de met de diensten verwerkte data met derden te delen.

Artikel 15.  Force Majeure
15.1    Geen van de partijen zal, mits zij de bepalingen van dit artikel 15 heeft nageleefd, deze overeenkomst schenden, noch aansprakelijk zijn voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst die het gevolg is van of toe te schrijven is aan handelingen, gebeurtenissen, weglatingen of ongevallen die redelijkerwijs buiten haar macht liggen ("overmacht"), met inbegrip van een van de volgende gevallen:
(a)  overmacht, met inbegrip van overstroming, aardbeving, windstorm, pandemie, epidemie, uitbraak, nationale of mondiale crises of andere natuurrampen; 
(b)  oorlog, dreiging met of voorbereiding van oorlog, gewapend conflict, oplegging van sancties, embargo, verbreken van diplomatieke betrekkingen of soortgelijke acties 
(c)  terroristische aanslag, burgeroorlog, onlusten of rellen; 
(d)  nucleaire, chemische of biologische besmetting of sonische dreun; 
(e)  elke wet of overheidsopdracht, regel, verordening of aanwijzing, of elke actie ondernomen door een regering of overheidsinstantie, met inbegrip van het opleggen van een embargo, export- of importbeperking, quotum of andere beperking of verbod, of het niet verlenen van een noodzakelijke vergunning of toestemming 
(f)   brand, explosie (anders dan in elk geval veroorzaakt door contractbreuk door, of hulp van, de partij die zich op deze clausule wil beroepen of bedrijven die tot dezelfde groep als deze partij behoren) of onopzettelijke schade; 
(g)  verlies op zee; 
(h)  extreem slechte weersomstandigheden; 
(i)   instorting van bouwconstructies, defecten aan fabrieksmachines, machines, computers of voertuigen 
(j)   stakingen, vakbondsacties of uitsluitingen; 
(k)  niet-nakoming van verplichtingen door onderaannemers; en 
(l)   onderbreking of uitval van nutsvoorzieningen, met inbegrip van maar niet beperkt tot elektrische stroom, gas of water. Niettegenstaande het voorgaande zal geen enkele gebeurtenis van Overmacht de klant ontslaan van zijn verplichting om betaling te verrichten voor de diensten die reeds op grond van deze overeenkomst zijn geleverd.
15.2    De getroffen partij stelt de andere partij onverwijld schriftelijk in kennis van de oorzaak van de vertraging of niet-nakoming en de vermoedelijke duur daarvan. Indien de uitvoering niet binnen zestig (60) dagen na die kennisgevingstermijn wordt hervat, kan elke partij deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

Artikel 16.  Slotbepalingen
16.1    De algemene voorwaarden van de klant worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2    Als een van de bepalingen van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of anderszins onverbindend wordt verklaard, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen treden onverwijld in overleg om een oplossing te vinden in de geest van deze overeenkomst. Dat wil zeggen zoveel mogelijk in samenhang met bepalingen van de nietig of ongeldig verklaarde bepaling.
16.3    Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangepast door middel van een schriftelijke overeenkomst die door de gemachtigde vertegenwoordigers van de partijen wordt ondertekend.
16.4    Het niet uitoefenen of het uitstellen van de uitoefening van een recht of rechtsmiddel krachtens deze overeenkomst vormt geen verklaring van afstand van het recht of rechtsmiddel of een verklaring van afstand van enige andere rechten of rechtsmiddelen. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een recht of rechtsmiddel krachtens deze overeenkomst zal een verdere uitoefening van het recht of rechtsmiddel of de uitoefening van enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen.
16.5    De in deze overeenkomst vervatte rechten en rechtsmiddelen zijn cumulatief en niet exclusief de rechten of rechtsmiddelen waarin de toepasselijke wetgeving voorziet.
16.6    Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten of regelingen tussen de partijen, tenzij de partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders verklaren.
16.7    Elk van de partijen is verantwoordelijk voor de kosten van haar respectieve professionele adviseurs en agenten met betrekking tot de voorbereiding, onderhandeling, uitvoering en implementatie van deze overeenkomst.

Artikel 17.  Toegepast recht en bevoegde rechter
17.1    De overeenkomst, opdracht en eventuele offertes zullen onderworpen zijn aan en uitgelegd worden overeenkomstig het Nederlands recht. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (‘Weens Koopverdrag’) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
17.2    Elk geschil of elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst of een Order, of de schending, beëindiging of ongeldigheid daarvan, zal uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in Utrecht, Nederland, tenzij Catchphrase ervoor kiest om een geschil aanhangig te maken voor de bevoegde rechter van het land waar klant gevestigd is.